اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیل
1دکتر سعیدشجاعیمدیر همکاریهای علمی و بین المللی984133393548shojaei.sh@gmail.com
2سعیدپیمان فرمعاون مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393635speymanfar@yahoo.com
3الهاممحمدعلیزاده فردکارشناس مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393629el.alizadehfard@gmail.com
4اکبرباقری آذرکارشناس مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393548a.bagheri@tabrizu.ac.ir