دانشجویان خارجی

دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه تبریز

ردیف

نام   نام خانوادگی

رشته تحصیلی

بورسیه/غیربورسیه

1

صباحت قلندآوا

کارشناسی-روانشناسی بالینی

بورسیه

2

محمد شریف عطائیان

کارشناسی برق الکترونیک

بورسیه

3

نورالدین اسماعیل اف

کارشناسی کامپیوتر سخت افزار

بورسیه

4

احمد جان نعمت اف

کارشناسی تاریخ

بورسیه

5

رضا صندوق

کارشناسی - برق

بورسیه

6

عبدالهادی الخطیب

روانشناسی بالینی

بورسیه

7

حمزه الکحلانی

کارشناسی - برق

بورسیه

8

مختار زید علی عثمان

کارشناسی شیمی

بورسیه

9

مالک الشامی

کارشناسی فناوری اطلاعات

بورسیه

10

محمد علی عرب

کارشناسی -جغرافیا

بورسیه

11

عبد اله العماد

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

12

محمد الشیخ

کارشناسی عمران

بورسیه

13

عمار دیوب

کارشناسی - عمران

بورسیه

14

حسین شیخ عیسی

کارشناسی - عمران

بورسیه

15

سلمان علی القحوم

کارشناسی فناوری اطلاعات

بورسیه

16

سالم القصاب

کارشناسی فناوری اطلاعات

بورسیه

17

محمد نبیل احمد اللقحوم

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

18

علی یحیی الجرب

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

19

ادیب احمد

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

20

محمد یحیی محمد محسن الخطیب

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

21

اسماعیل الموید

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

22

طارق جعفر عزیز

کارشناسی ارشد-حقوق عمومی

بورسیه

23

علی یحیی محمد محسن الخطیب

کارشناسی-مهندسی برق-IT

بورسیه

24

صلاح الدین حسین علی الضورانی

کارشناسی - برق

بورسیه

25

امید جان علی اف

کارشناسی-علوم اقتصادی

بورسیه

26

محمد صادق آل زیاد

کارشناسی ارشد –علوم کامپیوتر

بورسیه

27

سامرنور حسین جنابی

کارشناسی ارشد گردشگری

غیربورسیه 

 1. آقای جوهن  لی
کشور : کره جنوبی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
-   فارغ التحصیل گردید.


2. خانم جانگ یون جو
کشور : کره جنوبی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : توسعه اقتصادی
-  فارغ التحصیل گردید.


3. علی کرم عزالدین
کشور : لبنان
مقطع : دکتری
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
فارغ التحصیل گردید.


4. آقای سلیم حسن علی
کشور : کردستان عراق
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی