مدیر

مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی

                                                       
نام و نام خانوادگی :       دکتر حسین صبوری
رشته تحصیلی :            ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی :            دکتری
مرتبه علمی :               دانشیار
شماره تلفن :               33393635
آدرس پست الکترونیکی : kassabouri@gmail.com