اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیل
1دکتر سعیدشجاعیمدیر همکاریهای علمی و بین المللی984133393548shojaei.sh@gmail.com
2سعیدپیمان فرمعاون مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393635speymanfar@yahoo.com
3ناهیدعیسی زادهکارشناس مسئول مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393559n.isazadeh14@gmail.com
4الهاممحمدعلیزاده فردکارشناس مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393629el.alizadehfard@gmail.com
5اکبرباقری آذرکارشناس مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی4133393548a.bagheri@tabrizu.ac.ir