سفر علمی - فرهنگی تعدادی از دانشجویان نخبه دانشگاه تبریز به کشور ترکیه جهت بازدید از دانشگاه های معتبر آن کشور

۲۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۵
شماره ۱
شماره ۲
شماره ۳
شماره ۴
شماره ۵
شماره ۶
شماره ۷
شماره ۸
شماره ۹
شماره ۱۰
شماره ۱۱
شماره ۱۲
شماره ۱۳
کنفرانس بین المللی WISAS
پنجمین اجلاس روسای دانشگاه های منطقه قفقاز